ออกใบสั่งได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ยึดใบขับขี่! พ.ร.บ.จราจรทางบกใหม่ เริ่มใช้ 20 กันยายนนี้

 พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562

  • นับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ในเรื่องของการออกใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจรไม่มีอำนาจเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากก่อนหน้านี้ที่สามารถเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่เป็นการชั่วคราวได้
  • หากไม่พบตัวผู้ขับขี่ และไม่สามารถติด, ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถ (ตามที่ปกติเราจะเห็นที่ปัดน้ำฝนทับเอาไว้) เจ้าพนักงานจราจรต้องส่งใบสั่งพร้อมพยานหลักฐาน ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเท่านั้น จึงจะถือว่าเจ้าของรถได้รับใบสั่งดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่วันส่ง
  • ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวเวลาขับรถเสมอ ไม่ว่าจะเป็นตัวจริง, วิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่สำเนา ก็สามารถยื่นให้พนักงานจราจรเมื่อมีการขอตรวจได้