การแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?
 
การแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

การเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ จำเป็นต้องตรวจสภาพและแจ้งต่อนายทะเบียนก่อนการใช้งาน จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

 
การเปลี่ยนเครื่องยนต์ ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้เดิม ดังนั้น เจ้าของรถจำเป็นต้องนำไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพและบันทึกลงเล่มก่อนการใช้งาน หากฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 60 มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 
 
#หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ประกอบด้วย
 
1.ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2.หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ เช่น หนังสือรับรองการส่งบัญชีรับและจำหน่ายเครื่องยนต์ หนังสือแจ้งจำหน่ายใบเสร็จรับเงินค่าเครื่องยนต์ ใบกำกับภาษีค่าเครื่องยนต์
3.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัว หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (แล้วแต่กรณี)
4.หลักฐานการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)
 
#ขั้นตอนการดำเนินการ ประกอบด้วย
 
1.ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ
2.ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสภาพรถ
3.ชำระค่าธรรมเนียมและภาษีส่วนที่เพิ่ม (ถ้ามี)
4.รอรับเอกสารคืน
 
 
#ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ประกอบด้วย
 
1.ค่าคำขอ ฉบับละ 5 บาท
2.ค่าขอแก้ไขรายการในทะเบียนและคู่มือจดทะเบียน ครั้งละ 50 บาท
3.ค่าตรวจสภาพรถ ครั้งละ 50 บาท